Grantování - projektový management pro NNO v oblasti sociálních služeb

Česky

Anotace:

Kurz pro pracovníky neziskových organizací či pedagogy, kteří se ve svých organizacích zabývají financováním, plánováním a uskutečňováním projektů, strategickým plánováním, rozvojem organizace či podobnými činnostmi.
Samostatné práce účastníků jsou zaměřeny na zvládnutí přípravy grantové/projektové přihlášky, administrativních postupů, ukončování a udržitelnosti projektů, ale také na související právní a účetní minimum a aspekty dlouhodobého financování neziskových organizací.
Nejdůležitější vlastností kurzu je vysoký podíl praktické části výuky - každý ze studentů bude v průběhu výuky pod vedením lektora sám připravovat kompletní vzorový projekt, v němž může postupně aplikovat získané teoretické znalosti a naučit se důležitým praktickým dovednostem. Na konci kurzu tak bude mít hotovou grantovou přihlášku, připravenou k podání. Trénink praktických dovedností je zaměřen na širokou škálu různých typů poskytovatelů grantů: nejen EU fondy, ale také nadace, ministerstva, kraje, zahraniční poskytovatelé kromě EU fondů aj.

Cílová skupina:

Pracovníci neziskových organizací či pedagogové, kteří se ve svých organizacích zabývají financováním, plánováním a uskutečňováním projektů, strategickým plánováním, rozvojem organizace či podobnými činnostmi.

Cílové kompetence:

Absolvent kurzu bude schopen dlouhodobého plánování finančních zdrojů organizace, včetně strategického plánování. U činnosti nebo aktivity organizace bude schopen určit, které aktivity jsou a které naopak nejsou vhodné pro projektovou činnost a financování. Projekt bude umět analyzovat z hlediska lidských, finančních i materiálních kapacit, a to včetně zasazení do existujících právních a účetních souvislostí. Bude si uvědomovat možná rizika a již v přípravné fázi projektu jim bude umět předcházet nebo navrhovat řešení k jejich minimalizaci. Bude znát principy fungování státní správy a samosprávy a jeho vlivu na financování neziskových organizací. Bude umět napsat projekt/grantovou přihlášku.
Všechny tyto dovednosti může následně uplatnit nejen v oblasti získávání grantů a dotací, ale i při řízení organizace obecně.

Termíny:

Středy 17.00-18.30 hod.:

16. 9. Co je a co není vhodné pro grant. Rozdělení projektů. Oprávnění žadatelé. Omezení projektů.

23. 9. Základní vlastnosti projektu. Co je a co není projekt. "Měkké" x investiční projekty, rozvojové vs. dlouhodobé; mezinárodní, národní, soukromí, veřejní, ostatní poskytovatelé. Základní rozlišení. Informační zdroje.

30. 9. Obsahová, personální, časová příprava. Etapizace. Metoda logického rámce.

7. 10. Mzdová agenda. Personální zajištění projektu. Plánování mzdových nákladů. Související legislativa (zákoník práce, autorský zákon, zákon o dobrovolnické službě).

14. 10. Mzdová agenda. Personální zajištění projektu. Plánování mzdových nákladů. Související legislativa (zákoník práce, autorský zákon, zákon o dobrovolnické službě) - pokračování.

21. 10. Návrh rozpočtu oběcně. Investice x neinvestice. Materiál-ní náklady. Cestovné. Příspěvky podpořeným osobám. Služby. Režie. Daňové a účetní souvislosti. Rozdíly mezi projektovým účetnictvím a účetnictvím dle zákona.

27. 10. (úterý!) Návrh rozpočtu oběcně. Investice x neinvestice. Materiál-ní náklady. Cestovné. Příspěvky podpořeným osobám. Služby. Režie. Daňové a účetní souvislosti. Rozdíly mezi projektovým účetnictvím a účetnictvím dle zákona - pokračování.

4. 11. Zdůvodnění projektu. Harmonogram. Etapizace. Výstupy, autorské právo. Vazby mezi plánovanými klíčovými aktivitami a běžnou činností organizace. Rizika a jejich eliminace. Formální a koncepční chyby.

11. 11. Zdůvodnění projektu. Harmonogram. Etapizace. Výstupy, autorské právo. Vazby mezi plánovanými klíčovými aktivitami a běžnou činností organizace. Rizika a jejich eliminace. Formální a koncepční chyby - pokračování.

18. 11. Přesah projektu směrem k ostatním činnostem organizace. Dosah projektu mimo vlastní činnost organizace. Reálné plánování multiplikačních efektů.

25. 11. Základy strategického plánování ve střednědobém horizontu. Personální, finanční zajištění, zdroje. Právní souvislosti - smluvní závazky. Odlišnosti oproti platným zákonnům.

2. 12. Právní náležitosti. Formální náležitosti. Nejčastější chyby v projektech (příklady). Chyby v přípravné, realizační i postrealizační fázi. Kritické etapy. Jak vidí projekt hodnotitelé. Jak zvýšit šance podané grantové přihlášky.

Na každé 2 vyučovací hodiny bude navazovat cca 2hodinová samostatná domácí práce. Tyto domácí práce budou poté probírány na následující vyučovací hodině.

Lektorka: Mgr. Zita Nidlová
Časová dotace: 48 hodin za semestr (24 hod. výuka + 24 hod. samostatná práce)
Max. počet účastníků: 12
Cena:  
Akreditace: MPSV 2015/1012 - SP/VP
Nejbližší termín: v současnosti pouze po dohodě
Přihlášky: