Hodnocení situace dítěte a rodiny

Česky
Lektorka: PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D.
Časová dotace: 8 hodin
Počet účastníků: 20
Cena: 1 000 Kč
Akreditace: MPSV 2014/1400-PC/SP/VP/PP
Nejbližší termín:

jaro 2017

Přihlášky:  

Anotace

Kurz seznámí účastníky s možnostmi hodnocení situace dítěte a rodiny v kontextu plánování práce s rodinou. Kurz upozorňuje na aktuální vývoj a změny v situaci rodin. Přináší přehled využitelných přístupů a metod. Popisuje jednotlivé oblasti hodnocení jednotlivců (dítěte, rodičů) i rodiny jako celku (vztahy, komunikace, provoz domácnosti atd.).

Cílové kompetence

Absolvent kurzu si je vědom možností a limitů hodnocení situace dítěte a rodiny. Zná vybrané přístupy a metody využitelné pro hodnocení. Ví, které oblasti života jednotlivce i celé rodiny je třeba v rámci hodnocení prozkoumat. Má posíleny dílčí kompetence využitelné při hodnocení situace dítěte a rodiny.