Přehled všech kurzů

Škola je držitelem akreditace MPSV ČR pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikačního vzdělávání pracovníků v sociálních službách, a rovněž akreditace MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurzy rádi využívají pracovníci profesí, ve kterých je požadováno získání ročního penza vzdělávacích kreditů.

Název kurzu Akreditace
Angličtina - aktuální společenská (sociální) témata

MSMT - 13026/2017-2-603

Angličtina - obecný kurz bez akreditace
Angličtina pro sociální a pedagogické pracovníky bez akreditace
ASISTENT PEDAGOGA [1. 10. - 20. 11. 2021]

MSMT - 34002/2019-2-1035

Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka

MPSV - A2019/0534-SP

Celostní rozvoj osobnosti prostřednictvím hudby ("Muzikoterapie")

MPSV - A2021/0868-SP/PC

Dialog jako pracovní nástroj v pedagogické praxi

MSMT - 1032/2020-2-63

Dialog jako pracovní nástroj v pomáhající profesi

MPSV - A2021/0867-SP/PC

Diskuzní a pohybové hry do třídy v AJ, inspirované metodou zážitkové pedagogiky (kurz v AJ)

MSTM-13026/2017-2-603

Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých

MPSV - A2021/0871-SP/PC/PP/VP

Herní aktivity do třídy a jak je pedagogicky vytěžit

MSMT - 13026/2017-2-603

Instrumentální obohacení Reuvena Feuersteina, Vstupní kurz FIE - I, 80 hodin

Akreditace MŠMT

Jak pedagogicky uchopit neočekávanou situaci při práci s heterogenním třídním kolektivem

MSMT - 13026/2017-2-603

Jak zpřístupnit zdroje, povzbudit sebevědomí a poznat silné stránky

MSMT - 13026/2017-2-603

Komunikace s nemotivovaným klientem

MPSV A2020/0051-SP/PC

Kooperativní vyučování, kritické myšlení a sebezkušenost

MSMT - 13026/2017-2-603

Kritické myšlení v pedagogické praxi

MSMT - 1032/2020-2-63

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

MPSV - A2017/0260-PK

Metody psychohygieny pro seberozvoj a praxi / pro pedagogy

MPSV - A2019/1189-SP/PC/PP/VP, MSMT- 31199/2020-3-733

Metody psychohygieny pro učitele

MSMT - 13026/2017-2-603

Metody zážitkové pedagogiky a její použitelnost v běžné škole bez akreditace
Možnosti komunikace ve skupině prostřednictvím hudby, pohybu a výtvarné činnosti

MPSV - 2017/0144-PC/SP

Možnosti spolupráce školy a OSPOD při podpoře dětí z ohrožených rodin bez akreditace
Možnosti využití zahradní terapie pro integraci a aktivizaci osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním

MPSV - A2019/1269-SP/PC/PP

Oceňování, kladné sebepojetí a emoční podpora: Jak být prospěšný sobě i žákům?

MSMT - 13026/2017-2-603

PEDAGOG - VEDOUCÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ [16. 10. - 25. 10. 2020]

Č.j.: MSMT- 381/2019-2-63

PEDAGOG VOLNÉHO ČASU [15. 10. 2021 - 29. 1. 2022]

MSMT- 381/2019-2-63

Podpora efektivní spolupráce mezi pedagogickými pracovníky i mezi žáky

MSMT- 13026/2017-2-603

Práce s vinou a smířením v pedagogickém prostředí

MSMT- 13026/2017-2-603

Práce s vinou a smířením v sociální a pastorační práci

MPSV - A2019/1188-SP/PC/PP/VP

Praktické využití aktivit zahradní terapie při práci se znevýhodněnými osobami.

MPSV A2020/0144-SP/PC

Reminiscence - využití vzpomínek při práci se seniory

MPSV - A2021/0870-SP/PC/PP

Rozvoj komunikace o globálně rozvojových tématech (GRV) ve výuce AJ (kurz v AJ)

Č.j.: MSMT- 31199/2020-3-733

Rozvoj komunikace o sociálních tématech ve výuce AJ (kurz v AJ)

MSMT- 13026/2017-2-603

Rozvoj osobních, profesních a sociálních kompetencí jako prevence syndromu vyhoření /v pedagogické praxi

MPSV - 2017/181217-224/1

MSMT- 22289/2017-2-872

Specifika práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem

MPSV - A2020/0962-SP/VP, MŠMT - 39870/2020-4-941

Specifika práce se seniorem s demencí bez akreditace
Specifika sociální práce s rodinami v předrozvodovém a rozvodovém řízení a s rodinami řešícími (akutní) problematickou situaci

MPSV A2020/0361-SP

Specifika sociální práce s rodinami v předrozvodovém a rozvodovém řízení a s rodinami řešícími problematickou situaci bez akreditace
Teologicko-etické aspekty rozhodování v péči o nevyléčitelně nemocné a umírající bez akreditace
Uvedení do vztahu práva a etiky pro každodenní praxi

MŠMT - 22289/2017-2-872 (Vztah práva a etiky v každodenní praxi)

MPSV - 2015/1013-SP/VP (Uvedení do vztahu práva a etiky pro každodenní praxi)

Úvod do arteterapie bez akreditace
Úvod do dluhové problematiky v praxi sociálního pracovníka

MPSV - A2019/1270-SP

Úvod do sociálního zemědělství

MPSV - A2018/0751-SP/PC/VP

Vietnamské dítě v české škole - jak (ne)řešit jinakost bez akreditace
Vokální interpretace byzantské a postbyzantské hudby východního křesťanství I. bez akreditace
Vokální interpretace byzantské a postbyzantské hudby východního křesťanství II. bez akreditace
Výchovné mimovýukové aktivity vhodné pro děti rozdílného kulturního původu bez akreditace
Základy komunikace s lidmi s demencí

MPSV-A2017/0505-SP/PC/VP

Základy křesťanské etiky a mravnosti bez akreditace
Základy mediace pro sociální pracovníky

MPSV - A2021/0869-SP/VP

Zprostředkované učení v praxi - využití v rámci individualizace a inkluze

MSMT- 39870/2020-4-941

Kontakt na Centrum dalšího vzdělávání