Přehled všech kurzů

Škola je držitelem akreditace MPSV ČR pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikačního vzdělávání pracovníků v sociálních službách, a rovněž akreditace MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurzy rádi využívají pracovníci profesí, ve kterých je požadováno získání ročního penza vzdělávacích kreditů.

Název kurzu Akreditace
Aktuální právní problémy v sociální práci bez akreditace
Angličtina - aktuální společenská (sociální) témata

MSMT - 13026/2017-2-603

Angličtina - obecný kurz bez akreditace
Angličtina pro sociální pracovníky bez akreditace
Asistent pedagoga

Č.j.: MSMT- 32870/2016-1-894

Asistent pedagoga - PÁTEK

Č.j.: MSMT- 32870/2016-1-894

Asistent pedagoga - STŘEDA

Č.j.: MSMT- 32870/2016-1-894

Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka

bez akreditace

Celostní rozvoj osobnosti prostřednictvím hudby ("Muzikoterapie")

MPSV - 2017/0229-PC/SP

Dialog jako pracovní nástroj v pedagogické praxi / pomáhající profesi

MŠMT - Č. j.: 856/2017-2-89, oblast akce: Osobnostní a sociální výchova

MPSV - 2017/0231-PC/SP/VP

Diskuzní a pohybové hry do třídy v AJ, inspirované metodou zážitkové pedagogiky (kurz v AJ)

MSTM-13026/2017-2-603

Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých

MPSV - A2017/0261-SP/PC/VP

Grantování - projektový management pro NNO v oblasti sociálních služeb

MPSV 2015/1012 - SP/VP

Herní aktivity do třídy a jak je pedagogicky vytěžit

MSMT - 13026/2017-2-603

Hodnocení situace dítěte a rodiny

MPSV 2014/1400-PC/SP/VP/PP

Instrumentální obohacení Reuvena Feuersteina, Vstupní kurz FIE - I, 80 hodin

MŠMT, č. j. 13124/2015-3-433

Internet pro sociální pracovníky I. - Jak může internet pomoci v každodenní práci bez akreditace
Internet pro sociální pracovníky II. - Jak mohou nástroje na internetu zjednodušit ankety, průzkumy nebo práci s odbornými informacemi bez akreditace
Jak pedagogicky uchopit neočekávanou situaci při práci s heterogenním třídním kolektivem

MSMT - 13026/2017-2-603

Jak zpřístupnit zdroje, povzbudit sebevědomí a poznat silné stránky?

MSMT - 13026/2017-2-603

Kdo jsou Romové - základy pro sociální pracovníky

MPSV - 2015/64883-224/1

Kdo jsou Romové a romské dítě v české škole bez akreditace
Komunikace s nemotivovaným klientem

MPSV 2015/0455-PC/SP

Komunikace sociálních pracovníků s médii a veřejností

MPSV 2015/0683-SP/VP

Komunikační dovednosti pro pedagogy bez akreditace
Kontakt dítěte v pěstounské péči s rodinou

MPSV 2014/1365-PC/SP/VP/PP

Kooperativní vyučování, kritické myšlení a sebezkušenost

MSMT - 13026/2017-2-603

Kritické myšlení v pedagogické praxi

MŠMT - Č. j.: 856/2017-2-89, oblast akce: Ostatní

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

A2017/0260-PK

Lidská práva v pedagogické praxi bez akreditace
Metoda FIE (Feuerstein) a zkušenost zprostředkovaného učení - využití pro práci s dětmi cizinců bez akreditace
Metody psychohygieny pro seberozvoj a praxi

MPSV – 2015/0943-PC/SP/VP/PP

Metody psychohygieny pro učitele

MSMT - 13026/2017-2-603

Metody zážitkové pedagogiky a její použitelnost v běžné škole bez akreditace
Možnosti komunikace ve skupině prostřednictvím hudby, pohybu a výtvarné činnosti

MŠMT - č.j. 38367/2014-1-944

MPSV - 2017/0144-PC/SP

Možnosti spolupráce školy a OSPOD při podpoře dětí z ohrožených rodin bez akreditace
Možnosti využití případových konferencí v práci s rodinou

MPSV 2014/1364-PC/SP/VP/PP

Multikulturalita ve školním prostředí: role pedagogů a jejich asistentů v podpoře vzdělávání žáků z etnických menšin bez akreditace
Multikulturní přístupy v sociální práci bez akreditace
Němčina - obecný jazyk bez akreditace
Němčina pro sociální pracovníky bez akreditace
Oceňování, kladné sebepojetí a emoční podpora: Jak být prospěšný sobě i žákům?

MSMT - 13026/2017-2-603

Pedagog - vedoucí zájmových kroužků

MŠMT pod č.j. 1358/2016-2-67

Pedagog volného času - SOBOTA

MŠMT - 1358/2016-2-67

Po stopách křesťanství v moderní společnosti bez akreditace
Podpora efektivní spolupráce mezi pedagogickými pracovníky i mezi žáky

MSMT- 13026/2017-2-603

Práce s vinou a smířením v pedagogickém prostředí

MSMT- 13026/2017-2-603

Práce s vinou a smířením v pomáhajících profesích

MPSV 2015/0682-PC/SP/VP/PP

Práce se skupinou, příprava a vedení skupinových programů

MŠMT - Č. j.: 856/2017-2-89, oblast akce: Osobnostní a sociální výchova

Práce se vztahy dětí ve třídě, v dětské skupině bez akreditace
Praktické dovednosti pro zahradní terapii

MPSV 2016/0093-PC/SP/PP

Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce ZŠ a SŠ

(č.j.: MŠMT - 905-2017-1-119)

Radikální a extremistická hnutí v ČR a ve světě bez akreditace
Reminiscence - využití vzpomínek při práci se seniory

A2017/0506-SP/PC

Rozvoj dětského čtenářství - "Čtení o páté" bez akreditace
Rozvoj komunikace o globálně rozvojových tématech (GRV) ve výuce AJ (kurz v AJ)

MSMT - 13026/2017-2-603

Rozvoj komunikace o sociálních tématech ve výuce AJ (kurz v AJ)

MSMT- 13026/2017-2-603

Rozvoj osobních, profesních a sociálních kompetencí jako prevence syndromu vyhoření

MPSV - 2017/181217-224/1

Ruština - obecný jazyk bez akreditace
S knihou po škole – Školní čtenářský klub

DVPP: MSMT- 559/2018-1-114

Semináře sdílení a reflexe situací z praxe bez akreditace
Setkání s islámem a cizinci - základní religionistické a právní souvislosti

MŠMT - č.j. 36586/2015-1-879, oblast akce: Multikulturní výchova

MPSV - 2016/0013-SP/VP

Specifické přístupy k osobám s mentálním postižením

MPSV - 2014/0385-PC/PP

Specifika práce s dětmi s podezřením na syndrom CAN a CAS

MPSV 2015/0944-SP

Specifika práce se seniorem s demencí

MPSV - 2013/0967 - SP

Spiritualita a sociální práce

MPSV - 2015/0945-PC/SP/VP/PP

Supervize pedagogické praxe

MŠMT-25263/2016-1-682

Supervize sociální a pedagogické praxe bez akreditace
Teambuildingový muzikální workshop bez akreditace
Uvedení do vztahu práva a etiky pro každodenní praxi

MŠMT - akreditace bude od října 2017

MPSV - 2015/1013-SP/VP

Úvod do arteterapie bez akreditace
Úvod do dluhové problematiky v praxi sociálního pracovníka

MPSV 2015/1014-SP

Úvod do sociálního zemědělství

MPSV 2014/0527-PC/PP

Úvod do zahradní terapie

MPSV - 2015/0681-PC/SP/PP

Vedení poradenských rozhovorů s dětmi a mládeží

MPSV 2014/0386-PC/SP/VP/PP

Vietnamské dítě v české škole - jak (ne)řešit jinakost bez akreditace
Vokální interpretace byzantské a postbyzantské hudby východního křesťanství I.

MŠMT 15790/2016-1-484

Vokální interpretace byzantské a postbyzantské hudby východního křesťanství II.

MŠMT 7704/2017-1-342

Výchovné mimovýukové aktivity vhodné pro děti rozdílného kulturního původu bez akreditace
Vztah mezi klientem a pomáhajícím

MPSV - 2012/0827-SP

Základy čtení a psaní právních textů pro sociální pracovníky

MPSV 2015/1015-SP/VP

Základy finančního řízení pro vedoucí pracovníky v sociálních službách

MPSV - 2015/0946-VP

Základy mediace pro sociální pracovníky

MPSV - A2017/0262-SP/VP

Kontakt na Centrum dalšího vzdělávání