ASISTENT PEDAGOGA [4. 10. - 9. 11. 2019]

Anotace: 

Celý název: Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga podle § 3, odst. 2, písm. b) vyhlášky č.317/2005 Sb. – pro získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga (přímá pedagogická činnost).

Studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Absolvent kurzu dále získá kvalifikaci vychovatele (pokud je absolventem VOŠ nebo VŠ) a pedagoga volného času, který vykonává přímou dílčí pedagogickou činnost (vede zájmové kroužky).

Kurz je primárně zaměřen na získání kvalifikace asistenta pedagoga.

Cílové kompetence: 

Cílem kurzu je poskytnout kvalifikaci k výkonu povolání podle zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Absolventi tohoto kurzu získávají:

a) Kvalifikaci asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace - podle § 20, odst. 1, písm. b), d) a f) tohoto zákona (tj. musí mít minimálně SŠ s maturitou).

b) Kvalifikaci pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (podle § 17, odst. 2, písm. b) tohoto zákona). Tj. může vést kroužky, nikoli dělat Pedagoga volného času, který vykonává "komplexní" činnost.

c) Kvalifikaci vychovatele - podle § 16, odst. 1, písm. c) a e) tohoto zákona; tedy pouze pokud je absolventem nějaké VOŠ či VŠ.

Typ kurzu: 

  • kvalifikační kurz

Akreditace: 

Č.j.: MSMT- 32870/2016-1-894

Garant: 

Lektor: 

Rozsah: 

80 hodin

80 hodin výuky a závěrečná zkouška včetně obhajoby práce. Povinná praxe 20 hodin není zahrnuta v celkovém rozsahu výuky.

Obsah kurzu: 

Základy pedagogiky a sociální pedagogiky

Úvod do pedagogiky (4h.)

Obecná didaktika (4h.)

Základy sociální pedagogiky (4h.)

Základy psychologie pro pedagogy

Základy obecné psychologie a psychologie osobnosti (4h.)

Základy sociální psychologie (4h.)

Základy pedagogické psychologie (4h.)

Pedagogická komunikace (4h.)

Základy speciální pedagogiky

Základní teoretická východiska, právní rámec (6h.)

Role asistenta pedagoga (6h.)

Dítě, žák, student se zrakovým postižením (4h.)

Dítě, žák, student se sluchovým postižením (4h.)

Dítě, žák, student s narušenou komunikační schopností (4h.)

Dítě, žák, student s mentálním postižením (4h.)

Dítě, žák, student s tělesným postižením (4h.)

Dítě, žák, student se specifickými poruchami učení a chování (4h.)

Dítě, žák, student se sociálním znevýhodněním (4h.)

Vybraná témata vývojové psychologie (4h.)

Ostatní předměty

Reflexe pedagogických zkušeností (8h.)

Závěrečná práce

V závěrečné práci účastník kurzu zachytí specifika práce s konkrétním dítětem, žákem, studentem se specifickými vzdělávacími potřebami a týmové spolupráce tak, jakoby je předával jinému asistentovi. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení.

Osvědčení o absolvování vzdělávací akce bude uděleno těm účastníkům, kteří splní podmínky pro úspěšné zakončení vzdělávací akce, kterými jsou účast na přednáškách, odevzdání písemně vypracované závěrečné práce a úspěšné vykonání ústní zkoušky.

Závěrečná práce: 

  • ano

Maximální počet účastníků: 

  • 30

Datum a čas: 

4. 10. 2019 8:00 - 9. 11. 2019 16:30

Cena a přihláška: 

  • všichni účastníci
10000 Kč

Rozpis termínů: 

4. 10. 2019
5. 10. 2019
11. 10. 2019
12. 10. 2019
18. 10. 2019
19. 10. 2019
25. 10. 2019
1. 11. 2019
8. 11. 2019
9. 11. 2019
Výuka bude probíhat v uvedených termínech (pátky a soboty) od 8:30 celý den. Přesný harmonogram dostanou účastníci před zahájením kurzu. Závěrečná zkouška proběhne na přelomu listopadu a prosince 2019.

Místo konání: 

  • VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kontaktní osoba: 

Aktualizováno 8. 7. 2019 15:46