Grantování - projektový management pro NNO v oblasti sociálních služeb

Anotace: 

Kurz pro pracovníky neziskových organizací či pedagogy, kteří se ve svých organizacích zabývají financováním, plánováním a uskutečňováním projektů, strategickým plánováním, rozvojem organizace či podobnými činnostmi.

Největším přínosem tohoto kurzu je vysoký podíl praktické části výuky, kdy každý ze studentů bude v průběhu kurzu pod vedením lektora sám připravovat kompletní vzorový projekt, v němž může postupně aplikovat získané teoretické znalosti a naučit se důležitým praktickým dovednostem. Trénink těchto praktických dovedností je zaměřen na širokou škálu různých typů poskytovatelů grantů: nejen EU fondy, ale také nadace, ministerstva, kraje, zahraniční poskytovatelé kromě EU fondů aj. Na konci kurzu tak bude mít hotovou grantovou přihlášku, připravenou k podání. V samostatných pracích se mohou účastníci zaměřit na zvládnutí přípravy grantové/projektové přihlášky, administrativních postupů, ukončování a udržitelnosti projektů, ale také na související právní a účetní minimum či aspekty dlouhodobého financování neziskových organizací.

Cílové kompetence: 

Absolvent kurzu bude schopen dlouhodobého plánování finančních zdrojů organizace, včetně strategického plánování. U činnosti nebo aktivity organizace bude schopen určit, které aktivity jsou a které naopak nejsou vhodné pro projektovou činnost a financování. Projekt bude umět analyzovat z hlediska lidských, finančních i materiálních kapacit, a to včetně zasazení do existujících právních a účetních souvislostí. Bude si uvědomovat možná rizika a již v přípravné fázi projektu jim bude umět předcházet nebo navrhovat řešení k jejich minimalizaci. Bude znát principy fungování státní správy a samosprávy a jeho vlivu na financování neziskových organizací. Bude umět napsat projekt/grantovou přihlášku. Všechny tyto dovednosti může následně uplatnit nejen v oblasti získávání grantů a dotací, ale i při řízení organizace obecně.

Typ kurzu: 

 • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

 • sociální pracovník

Akreditace: 

MPSV 2015/1012 - SP/VP

Lektor: 

Rozsah: 

48 hodin

48 hodin za semestr (24 hod. výuka + 24 hod. samostatná práce)

Obsah kurzu: 

 • Co je a co není vhodné pro grant. Rozdělení projektů. Oprávnění žadatelé. Omezení projektů.
 • Základní vlastnosti projektu. Co je a co není projekt. "Měkké" vs. investiční projekty, rozvojové vs. dlouhodobé; mezinárodní, národní, soukromí, veřejní, ostatní poskytovatelé. Základní rozlišení. Informační zdroje.
 • Obsahová, personální a časová příprava. Etapizace. Metoda logického rámce.
 • Mzdová agenda. Personální zajištění projektu. Plánování mzdových nákladů. Související legislativa (zákoník práce, autorský zákon, zákon o dobrovolnické službě).
 • Návrh rozpočtu obecně. Investice vs. neinvestice. Materiální náklady. Cestovné. Příspěvky podpořeným osobám. Služby. Režie. Daňové a účetní souvislosti. Rozdíly mezi projektovým účetnictvím a účetnictvím dle zákona - ZÁKLAD
 • Návrh rozpočtu obecně. Investice vs. neinvestice. Materiál-ní náklady. Cestovné. Příspěvky podpořeným osobám. Služby. Režie. Daňové a účetní souvislosti. Rozdíly mezi projektovým účetnictvím a účetnictvím dle zákona - POKRAČOVÁNÍ
 • Zdůvodnění projektu. Harmonogram. Etapizace. Výstupy, autorské právo. Vazby mezi plánovanými klíčovými aktivitami a běžnou činností organizace. Rizika a jejich eliminace. Formální a koncepční chyby.
 • Přesah projektu směrem k ostatním činnostem organizace. Dosah projektu mimo vlastní činnost organizace. Reálné plánování multiplikačních efektů.
 • Základy strategického plánování ve střednědobém horizontu. Personální, finanční zajištění, zdroje. Právní souvislosti - smluvní závazky. Odlišnosti oproti platným zákonnům.
 • Právní náležitosti. Formální náležitosti. Nejčastější chyby v projektech (příklady). Chyby v přípravné, realizační i postrealizační fázi. Kritické etapy. Jak vidí projekt hodnotitelé. Jak zvýšit šance podané grantové přihlášky.

Na každé 2 vyučovací hodiny bude navazovat cca 2hodinová samostatná domácí práce. Tyto domácí práce budou poté probírány na následující vyučovací hodině.

Závěrečná práce: 

 • ano

Maximální počet účastníků: 

 • 12
Aktualizováno 28. 6. 2018 8:56