Uvedení do vztahu práva a etiky pro každodenní praxi

Rozsah

8 hodin

Akreditace

MŠMT - 22289/2017-2-872 (Vztah práva a etiky v každodenní praxi)

MPSV - 2015/1013-SP/VP (Uvedení do vztahu práva a etiky pro každodenní praxi)

Anotace

Kurz nastiňuje pohled na svébytnost i vzájemnou potřebu obou disciplín pro utváření spravedlivého práva, rozvoj etické a mravní kompetence v pluralitní společnosti. Zohledňuje složení účastníků, jejich profesní prostředí a speciální přání témat. Vztah etiky a práva zkoumá v kontextu etických kodexů, právních předpisů, soudních rozhodnutí, teologických a filosofických pramenů, výzkumné i právní praxe a dalších společenských jevů. Podrobněji jej rozpracovává v souvislosti s biomedicínskoetickými diskusemi, mravnostní kriminalitou, korupcí, užitím dobrých mravů v právu a etickou, občanskou a lidskoprávní výchovou. Přispívá k růstu etickoprávního vědomí, etické reflexe a mravní kompetence při výkonu profese, zejména v situacích dilemat, napětí, rozporů či konfliktů cílů, zájmů, jednání různých aktérů a daného rámce.

Obsah kurzu

Právní a morální normy v současnosti regulují prakticky každý aspekt našeho života – ať už ve veřejném prostoru nebo za dveřmi našich domácností. Pro jejich množství je však stále náročnější i pro erudované právníky a etiky dokázat určit, které normy se na konkrétní situaci mohou nebo mají použít. Nalézání „těch pravých“ pravidel lidského chování neulehčují ani časté legislativní smršti, eroze morálního vědomí společnosti a proklamace o pluralitě normativních systémů, podle kterých si každý člověk může víceméně svobodně zvolit, dle jakých pravidel bude svůj život řídit. V důsledku všech těchto fenoménů je pro současného euroobčana stále obtížnější nalézat odpovědně odpovědi na otázku, jak správně jednat v té které konkrétní situaci.

Tento jednodenní seminář se proto zaměřuje na rozhodování o tom, co je dobré – a co špatné, v situacích, ve kterých jednoduchá a rychlá řešení většinou nefungují. Budeme se zabývat otázkami dotýkajícími se počátku a konce lidského života, zastavíme se u sadomasochismu, trestných činů souvisejících s lidskou sexualitou a nevyhneme se ani případům rozkrádání veřejného majetku. Na cestě mezi těmito případy ze současné životní a právní praxe se zastavíme u pojmů jako je právo, morálka, etika, etický kodex, odpovědnost, autonomie, lidská důstojnost, lidská práva, přikázání lásky… Uvědomíme si, že v pluralitní společnosti mají důležité etické konflikty právní rozměr a že je zároveň v důležitých právně-politických kontroverzích obsažena mravní dimenze.

Položíme si otázku etiky práva „které právo je spravedlivé?“ a zda může existovat nějaká „třetí cesta“ vedle napětí dualismu pozitivního a přirozeného práva. Při hledání odpovědí poslouží příklady ze státu totalitního i demokratického právního. Bude nás zajímat, jestli legální znamená vždy pro každého legitimní… Dotkneme se různých vztahů, které se skrývají pod nadpisem „právo a morálka/etika“ a které mají dopad pro zmíněná rozhodování v oblasti soukromého i profesního života i pro koncepci etické a lidskoprávní výchovy.

Pro účast na tomto semináři není třeba mít absolvované žádné právní nebo etické kurzy. Vyžaduje se pouze bystrá mysl a touha dozvědět se více o tom, jak se rozhodujeme v kritických okamžicích našeho života.

Maximální počet účastníků

25