Uplatnění absolventa

Podle studovaného zaměření se absolventi mohou uplatnit jako:

 • sociální pracovníci
 • sociální pedagogové
 • vychovatelé
 • pedagogové volného času
 • asistenti pedagoga
 • učitelé mateřských škol ve školách nebo třídách zřízených pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami
 • pastorační pracovníci

V souladu s platnou legislativou absolvent oboru Sociální pedagogika a teologie (platí pro zaměření sociální práce i speciální pedagogika) může:

 • kvalifikovaně vykonávat přímou pedagogickou činnost jako vychovatel nebo pedagog volného času podle § 16 odst. 1 písm. d) a § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • kvalifikovaně vykonávat přímou pedagogickou činnost jako asistent pedagoga podle § 20 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/2004 Sb.
 • kvalifikovaně vykonávat profesi sociálního pracovníka podle § 109 a § 110 odst. 4 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve všech typech zařízení sociálních služeb (§ 34 zákona č. 108/2006 Sb.).

Absolvent zaměření Speciální pedagogika může dále:

 • vykonávat přímou pedagogickou činnost jako vychovatel podle § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.
 • vykonávat přímou pedagogickou činnost jako učitel mateřské školy podle § 6 odst. 1 písm. g) a odst. 2 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.
 • a učitel přípravné třídy základní školy podle § 8a a § 8b zákona č. 563/2004 Sb.

Studium poskytuje absolventům obou zaměření předpoklady pro kvalifikované působení v roli pastoračního asistenta ve farnostech, sborech a školských, sociálních nebo volnočasových zařízeních.

Absolventi Jaboku mohou pro správní činnost „při výkonu veřejného opatrovnictví“ požádat o uznání rovnocennosti vzdělání, a to ve správním řízení podle § 34 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.