Kritické myšlení v pedagogické praxi

Anotace: 

Prakticky orientovaný seminář zaměřený na použití kritického myšlení ve školním prostředí - jak vychovávat ke kritickému myšlení, jak předložit téma výuky, třífázové učení. Jak formulovat otázky do testů a písemek a položky do ankety/dotazníku. Jak formulovat své cíle a objednávky při komunikaci s kolegy, s rodiči, s nadřízenými či podřízenými pracovníky tak, aby komunikace byla efektivní. Kurz určen pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům SŠ (příp. VOŠ), výchovným poradcům, členům vedení školy.

Kurz je zdarma pro pedagogické pracovníky, jelikož je podpořen z projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000325. Vzhledem k této skutečnosti se ho mohou účastnit pouze PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI, kteří buď vykonávají svou pracovní činnost z více než 50 % na území hl. m. Prahy, nebo jsou na území hl. m. Prahy hlášeni k trvalému pobytu, případně splňují obě podmínky.

Cílové kompetence: 

Účastníci si prostřednictvím metod provokujících kritické myšlení ujasní vlastnosti a specifika kritického myšlení a jeho význam ve vzdělávání i v mezilidské komunikaci. Vyzkouší si formulování témat, která probírají s žáky, do otázek nebo pokynů, které vedou ke kritickému myšlení. Na práci s textem a s vlastními tématy si procvičí kritickou práci s informacemi, možnosti hodnocení jejich kvality a analýzu diskurzu. Osobní zkušeností se seznámí s několika metodami, které provokují kritické myšlení. Ujasní si, co znamená užitečně formulovaný cíl a jak lze využít kritický přístup k přípravě a vedení pracovního rozhovoru.

Metody výuky: projektová práce, brainstorming, diskuse, hraní rolí, analýza diskurzu při práci s tištěným textem, tvorba otázek a pokynů pro ústní nebo písemné procvičování školních témat, příprava na pracovní rozhovor, průběžná reflexe a sebereflexe pedagogického procesu i obsahu výuky.

Typ kurzu: 

  • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

  • pedagogický pracovník, vedoucí pracovník, asistent pedagoga

Akreditace: 

MSMT - 1032/2020-2-63

Lektor: 

Rozsah: 

8 hodin

Obsah kurzu: 

- kritické myšlení a jeho vlastnosti a specifika

- výchovně-vzdělávací metody provokující kritické myšlení

- třífázové učení a význam reflexe a sebereflexe

- práce s informacemi a hodnocení kvality informací, analýza diskurzu

- užitečně formulovaný cíl a kladení otázek

- využití principů kritického myšlení v pracovní komunikaci

Maximální počet účastníků: 

  • 12
Aktualizováno 13. 7. 2020 11:03