Školská rada

Školská rada Jaboku byla zřízena v souladu s ustanovením § 167 a násl. školského zákona, a to rozhodnutím ředitele školy ze dne 16. 12. 2005. Má devět členů, z nichž tři jsou voleni studenty školy, tři jsou voleni pedagogickými pracovníky školy a tři jmenuje ředitel. Při svých jednáních se řídí Jednacím řádem školské rady.

Školská rada

  1. se vyjadřuje k návrhům studijních programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje studijní a stipendijní řád a navrhuje jejich změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studentů,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu školy, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření k jeho zlepšení,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Školská rada - členové: 

Předsedkyně: Petra Adámková, DiS.

ČLENOVÉ JMENOVANÍ ZŘIZOVATELEM

Mgr. Jan Kranát, Ph.D.

Mgr. Michaela Pitterová

Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D.

ZÁSTUPCI PEDAGOGŮ

Petra Adámková, DiS.

Mgr. Tereza Najbrtová

Mgr. Zdenko Š. Širka, Th.D.

ZÁSTUPCI STUDENTŮ

Žaneta Bursíková

Nikola Krejčíková

Denisa Jungová

Zápisy ze schůzí školské rady

Vyhlášení voleb do školské rady

 

 

 

 

,