Uplatnění absolventa

Podle studovaného zaměření se absolventi mohou uplatnit jako:

  • sociální pracovníci
  • sociální pedagogové
  • vychovatelé
  • pedagogové volného času
  • asistenti pedagoga
  • pastorační pracovníci
  • interkulturní pracovníci

V souladu s platnou legislativou absolvent vzdělávacího programu Sociální pedagogika a teologie, oboru Sociální práce a sociální pedagogika může:

  • kvalifikovaně vykonávat profesi sociálního pracovníka podle § 109 a § 110 odst. 4 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve všech typech zařízení sociálních služeb (§ 34 zákona č. 108/2006 Sb.).
  • kvalifikovaně vykonávat přímou pedagogickou činnost jako vychovatel nebo pedagog volného času podle § 16 odst. 1 písm. d) a § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • kvalifikovaně vykonávat přímou pedagogickou činnost jako asistent pedagoga podle § 20 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/2004 Sb.

Studium poskytuje absolventům  všech tří zaměření předpoklady pro kvalifikované působení v roli pastoračního asistenta ve farnostech, sborech a školských, sociálních nebo volnočasových zařízeních.

Absolventi Jaboku mohou dále pro správní činnost „při výkonu veřejného opatrovnictví“ požádat o uznání rovnocennosti vzdělání, a to ve správním řízení podle § 34 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Absolvent zaměření Sociální práce:

Prohlubuje své znalosti v oblasti sociální práce nad rámec minimálního vzdělávacího standardu. Seznámí se detailněji se specifiky práce s vybranými cílovými skupinami.

Absolvent zaměření Speciální pedagogika:

Prohlubuje své kompetence v oblasti speciální pedagogiky a může dále vykonávat přímou pedagogickou činnost jako vychovatel podle § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

Absolvent zaměření Interkulturní práce:

Je připraven k výkonu činností spojených s integrací cizinců a osob z jiného sociokulturního prostředí v České republice. Je kvalifikován pro práci interkulturního pracovníka, může působit ve veřejné správě i neziskovém sektoru