Organizační struktura

Vedení školy

Ředitelka - PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.

Zástupkyně pro studijní záležitosti - Mgr. Anežka Veselá

Zástupce pro rozvoj - Mgr. Petr Jandejsek, Th.D. 

Zástupce pro ekonomiku - Tomáš Matocha, DiS.

Zástupkyně pro provoz - Růžena Beránková, DiS

Sekretářka - Zuzana Petříčková 

Studijní oddělení

Úřední hodiny:

  • Po     10:00-12:00
  • Út      14:00-17:00
  • St       9:00-12:00
  • Čt       9:00-12:00

referentka studijního oddělení: Bc. Jana Veselá

referentka studijního oddělení: Bc. Ilona Dohnalová

Personální oddělení

Referentka personalistiky: Lucie Rejmonová

Ekonomické oddělení

Vedoucí oddělení: Tomáš Matocha, DiS.

PR a fundraising

Vedoucí oddělení: Mgr. Anežka Veselá

Provozní oddělení

Vedoucí oddělení: Růžena Beránková, DiS.

Domov mládeže

Vedoucí domova: Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D.

Katedra sociální práce

Katedra sociální práce garantuje výuku všech základních oborových předmětů podle minimálního vzdělávacího standardu ASVSP i řady rozšiřujících volitelných kurzů pro denní i kombinované studenty. V rámci povinného studijního plánu seznamuje studenty se základními teoriemi a metodami sociální práce a vybaví je pro práci s vybranými cílovými skupinami. Široká nabídka volitelných kurzů reaguje na zájem studentů a potřeby praxe. Důraz je kladen na mezioborový přístup a schopnost praktické aplikace teoretických poznatků. Katedra se rovněž podílí na vybraných kurzech Centra dalšího vzdělávání

Vedoucí katedry:  Doc. PhDr. David Urban, Ph.D.

Vyučující na Katedře sociální práce

Katedra pedagogiky a psychologie

Katedra pedagogiky a psychologie zaštiťuje široké spektrum předmětů od čistě teoretických po předměty orientované na konkrétní praktické oblasti, umělecké či pohybově zaměřené. Tyto předměty tvoří celek s předměty z ostatních kateder. Interaktivnost si klade za cíl nejen vysokou akademickou úroveň, ale i posílení sociálních vazeb a měkkých dovedností.

Katedra pedagogiky a psychologie se zaměřuje na sociální pedagogiku, sociální psychologii a speciální pedagogiku. Mezi její specifika patří semináře zážitkové pedagogiky, volnočasové pedagogiky či osobnostně rozvojových disciplin. To je doplněno pestrou nabídkou výběrových seminářů, které reagují na potřeby studentů i společnosti.

Vedoucí katedry: Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D.

Vyučující na Katedře pedagogiky a psychologie

Katedra speciální pedagogiky

Speciální pedagogika je jedním ze dvou zaměření vzdělávacího oboru Sociální pedagogika a teologie realizovaného VOŠ Jabok. Katedra speciální pedagogiky je zodpovědná za výuku všech předmětů tohoto zaměření, pro všechny studenty školy vypisuje také volitelné předměty. Studenti speciální pedagogiky jsou systematicky připravování jak na práci v pedagogické oblasti (asistenti pedagoga, vychovatelé, učitelé v mateřské škole...), tak na práci v oblasti sociální (sociální pracovník v různých typech zařízení například, raná péče, chráněné bydlení, sociální rehabilitace, aktivizační služby, osobní asistence...).
Z velké části se na výuce podílejí zkušení odborníci z praxe. Velmi dobrá teoretická příprava je ve výuce doplněna i o exkurze do různých zařízení. Studenti se ve výuce seznámí s různými kompenzačními pomůckami. Výuka může být  zpestřena  i o výrobu kompenzačních pomůcek např. studenti si vymýšlí a vyrábí pod odborným vedením knížky pro nevidomé děti.
Ve volitelných předmětech mají studenti možnost se seznámit hlouběji s různými typy a druhy znevýhodnění. Při zajištění předmětů spolupracujeme například s organizacemi Rytmus, Společnost E, Jedličkův ústav, Nautis, Asistence o.p.s., PlaySi… Katedra reaguje na potřeby studentů a průběžně otvírá nové volitelné předměty a přizpůsobuje se aktuálním trendům ve speciální pedagogice.
Informativní a specializační praxe v oblasti speciální pedagogiky zajišťuje katedra odborných praxí ve velmi úzké mezikatedrové spolupráci.

Vedoucí katedry: Mgr. Marie Ortová

Vyučující na Katedře speciální pedagogiky

Katedra filosofie a teologie

Katedra filosofie a teologie zajišťuje výuku filosoficky a teologicky zaměřených předmětů a kurzů dalšího vzdělávání. V souvislosti s požadavky standardů vzdělavatelů v sociální práci jde především o předměty filosofie a etika. Prostřednictvím nabídky témat z filosofie, religionistiky a teologie umožňuje studentům prohlubovat si kompetence potřebné k efektivnějšímu výkonu povolání.

Výuka je chápána jako prostor k dialogu, odvíjejícím se nad příklady základních textů evropské vzdělanosti a jejího duchovního směrování i nad klíčovými tématy studovaných oborů.

Vedoucí katedry: Mgr. Ing. Ondřej Fischer, M.A., Ph.D.

Vyučující na Katedře filosofie a teologie

Katedra cizích jazyků

Katedra cizích jazyků zajišťuje výuku cizích jazyků a češtiny pro cizince. Jazyky (angličtina a/nebo němčina) jsou součástí výuky po celou dobu studia. Po studiu obecného jazyka a všech jazykových dovedností (gramatiky, poslechu, četby i konverzace) následuje studium odborného jazyka zaměřeného na sociální, pedagogickou i teologickou oblast. Při výuce odborného jazyka jsou využívány vlastní specializované učebnice. Výuka češtiny je určena především studentům z Ukrajiny v dočasné ochraně, případně studentům, kteří přijíždějí v rámci studentské mobility.

Vedoucí katedry: Ing. Iveta Kaňková

Vyučující na Katedře cizích jazyků

Katedra odborných praxí

Katedra odborných praxí zajišťuje praxe v České republice a ve spolupráci s Katedrou cizích jazyků se podílí na zajištění zahraničních praxí.

Vedoucí katedry: Mgr. Tereza Najbrtová

Vyučující na Katedře odborných praxí

Jabok International Office

Vedoucí oddělení: Ing. Iveta Kaňková

Pracovníci Jabok International Office

Informace pro zájemce o studium nebo praxi v zahraničí
Information for incoming students

Centrum dalšího vzdělávání

Centrum dalšího vzdělávání (CDV) zajišťuje organizaci kvalifikačních a ostatních vzdělávacích kurzů.

Centrum nabízí kurzy asistent pedagoga, pedagog volného času, kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách a další pestrou škálu kurzů akreditovaných u MŠMT či MPSV. Doplňkově nabízí také jazykové kurzy, včetně kurzů specializovaných na sociální práci a pedagogiku, a teambuildingový muzikální workshop.

Většina kurzů je otevřená široké veřejnosti.

Vedoucí centra: Petra Adámková 

Knihovna

Knihovna Jabok je specializovaným pracovištěm Jaboku. Poskytuje knihovnické a informační služby zaměřené na oblast sociální práce, sociální politiky, pedagogiky, psychologie, etiky, teologie a dalších souvisejících oborů. Knihovna je přístupná nejen studentům a pedagogům Jaboku, ale také odborné a široké veřejnosti.

Fond knihovny obsahuje více než dvacet tisíc českých i zahraničních knih, oborové časopisy, odborné databáze a elektronické knihy, kvalifikační práce studentů aj.

Vedoucí knihovny: Mgr. Eva Cerniňáková, Ph.D.

 

Podrobná organizační struktura je součástí Organizačního řádu - viz sekce Úřední deska.

Personální obsazení jednotlivých pracovišť je k dispozici v sekci Lidé.