Obchodní podmínky

1. Kontaktní údaje

Název: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Sídlo: Salmovská 8, 120 00 Praha 2

IČO: 45769621

Zápis do rejstříku školských právnických osob MŠMT dne 1. 8. 2006.

Telefon: 211 222 440

Email: jabok@jabok.cz

Kontaktní adresa: Salmovská 8, 120 00 Praha 2

Provozovna: Salmovská 8, 120 00 Praha 2

2. Informace o produktech

Informace o produktech a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků.

V případě, že je produktem kurz Centra dalšího vzdělávání (dále jen CDV), řídí se realizace kurzu Řádem pro celoživotní vzdělávání (č.j. Jabok/2020/0534), který je zveřejněn na webových stránkách prodávajícího.

3. Založení a zrušení objednávky

Po vytvoření objednávky jsou kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslány informace k provedení platby.  E-mail obsahuje také odkaz na elektronickou objednávku. Zde si kupující může vytisknout proforma fakturu a poté, co prodávající obdrží platbu, také daňový doklad (fakturu).

V prostředí elektronické objednávky je kupující oprávněn provádět úpravy, zejména zrušit objednávku před její úhradou. Již zrušenou objednávku má možnost jedenkrát znovu aktivovat.

Po úhradě může kupující zrušit objednávku pouze e-mailem zaslaným na adresu uvedenou v popisu balení. V e-mailu je nutné uvést číslo účtu, na který se má zaplacená částka případně vrátit.

Úspěšné připsání platby na účet prodávajícího je potvrzeno v elektronické objednávce (stav: „zaplaceno“, pole se zbarví na zeleno). Kupující si v tuto chvíli může stáhnout a vytisknout daňový doklad (fakturu).

3.1. Objednávání kurzů CDV

Cena kurzu je konečná a zahrnuje režii, pronájem prostor, úhradu lektorům, případně studijní materiály. Cena nezahrnuje občerstvení; káva a čaj je během kurzů nabízena za dobrovolný příspěvek.

Platba za objednávku kurzu musí být připsána na účet prodávajícího do data splatnosti kurzu.

Pokud je uhrazená objednávka zrušena 15 a více dní před konáním kurzu, má kupující nárok na vrácení kurzovného po odečtení manipulačního poplatku 200 Kč. Při zrušení objednávky kurzu 14 – 8 dní před konáním kurzu má kupující nárok na vrácení 50 % ceny kurzovného. Při zrušení objednávky 7 a méně dní před konáním kurzu nemá kupující nárok na vrácení kurzovného.

Kurzu se může účastnit jiná osoba (náhradník), než která kurz objednala. Informaci o změně účastníka je nutné sdělit koordinátorovi kurzu před konáním kurzu a uvést jméno, datum narození, adresu, telefon a e-mailovou adresu nového účastníka.

4. Reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu ihned po  zjištění nedostatku. Učiní tak e-mailem a uvede své kontaktní údaje, popis nedostatku a požadavek na způsob vyřízení reklamace.Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodli na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o stavu reklamace podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.U oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací v nutné výši.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo jej sám způsobil.Při odstranění rozporu s kupní smlouvou se postupuje jako při vyřízení reklamace vad zboží, které se vyskytnou v záruční době.

4.1. Zákonná odpovědnost prodávajícího při prodeji kurzů CDV

Pokud se projeví nedostatky u kurzů CDV (např. kurz nemá avizovanou platnou akreditaci, byl neoprávněně zkrácen, lektor byl nahrazen neoprávněnou osobou, prostředí výuky je závadné), jedná se o rozpor s kupní smlouvou dle čl. 4. V případě prokázání těchto nedostatků kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od ukončení kurzu požadavek

  • na nápravu, a to náhradním kurzem, který bude odpovídat oprávněným požadavkům; a není-li takový postup možný,
  • na přiměřenou slevu z ceny, nebo na základě odstoupení od smlouvy na vrácení kupní ceny v plné výši.

5. Zpracování osobních údajů

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická (dále jen „my“), chrání veškeré osobní údaje poskytnuté nám při registraci, objednávce a nákupu před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou, zejména s obecným  nařízením Evropského parlamentu 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

5.1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracovávány jsou:

  • identifikační údaje (jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, datum narození)
  • kontaktní údaje (email, telefon, poštovní adresa)
  • vaše nastavení (údaje na účtu, uložené adresy)
  • údaje o vašich objednávkách (údaje o objednaných produktech, údaje o platbách včetně čísla vašeho bankovního účtu)
  • odvozené údaje (osobní údaje odvozené z vašeho nastavení a z vašich objednávek)

5.2. Co znamená registrace v Obchodním centru (našem e-shopu)?

Pokud se zaregistrujete v Obchodním centru za účelem objednávky našich produktů, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o vašich objednávkách, vašem nastavení primárně za účelem a po dobu plnění našich smluvních povinností, tedy bez vašeho souhlasu. 

5.3. Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

 5.4. Z jakých zdrojů vaše osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete přímo vy v rámci objednávání produktů, vytváření a používání účtu v Obchodním centru, nebo při komunikaci s námi prostřednictvím telefonu nebo mailu.

5.5. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Právo na přístup
Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu.
Právo na opravu
Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.
Právo na výmaz
V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali; využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů  přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
Právo na omezení zpracování
V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když: popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné; vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl); vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.
Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Přestaneme vaše osobní údaje dál zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.
Právo podat stížnost
Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u pověřence VOŠ Jabok, případně u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pavel Havránek

Hlavní 113, Ptice, 252 18

IČO: 69044635

tel.: 732 278 308

E-mail: havranek@gdprgov.cz

ID datové schránky: 2v7awpy

6. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

7. Ostatní

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 10. října 2021.