Školní poradenské pracoviště

Kaplan

Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D., e-mail: skolnikaplan@jabok.cz, tel. 211 222 424 nebo 731 600 063

Za duchovní službu zodpovídá školní kaplan Ladislav Heryán, který je k dispozici každou středu od 11:30 do 13:00 v kanceláři či případně v úterý v klubu Vzducholoď, nebo pak kdykoli po telefonické domluvě. Duchovní služba spočívá v nabídce duchovního rozhovoru či doprovázení, bohoslužeb a svátostí, biblických a meditačních setkání.

Na duchovní službě se podílejí také členové Místní komunity Salesiánů dona Boska, která sídlí v budově Jaboku. Představeným komunity je ředitel školy Alois Křišťan.

Bohoslužby pro studenty a zaměstnance se konají v pondělí v 8:30 hod.

Bohoslužby se nekonají během prázdnin a státních svátků.

Duchovní obnova pro studenty se koná dvakrát ročně.

Adventní duchovní obnova: 4. 12. 2022 od 16:00 do 20:00 hod.

Postní duchovní obnova: 10. 3. 2023 od 16:00 do 20:00 hod.

Sociální a občanské poradenství

Mgr. Iva Frydrychová, e-mail: socialnipracovnik@jabok.cz 

Sociální a občanské poradenství nabízí studentům informace o možnostech, jak mohou řešit nepříznivé sociální situace, pracovně právní vztahy popř. zprostředkování dalších odborných služeb. Poradenství škola poskytuje ve spolupráci s Občanskou poradnou Společnou cestou, z. s., Spytihněvova 4, 120 00 Praha 2.

Školní psycholog

Mgr. Anna Klimešová, tel. 211 222 438, mobil 724 963 624, e-mail: psycholog@jabok.cz

Školní psycholog nabízí studentům pomoc zejména při problémech s adaptací na studium, dále v oblasti partnerských, přátelských, rodinných vztahů, v oblasti prožívání, zvládání náročných situací. Může se jednat např. o problémy v komunikaci s učiteli, s klienty na praxi, nejistotu, úzkost, depresi, trému při ústním zkoušení, problémy ve vztazích s rodiči aj. Psycholog může v případě potřeby pomoci zprostředkovat psychiatrickou pomoc. Termín konzultace je nutné domluvit si osobně, telefonicky nebo e-mailem. Službu hradí škola za spoluúčasti studenta (100 Kč/konzultaci), první konzultace je vždy zdarma.

Školní speciální pedagog

Mgr. Marie Ortová, tel. 211 222 425, e-mail: specped@jabok.cz  

Speciální pedagog konzultuje se studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, zajišťuje a zprostředkovává potřebnou podporu při studiu. Komunikuje se školskými poradenskými zařízeními.