Multikulturalita ve školním prostředí: role pedagogů a jejich asistentů v podpoře vzdělávání žáků z etnických menšin

Rozsah

8 hodin

Anotace

Jednodenní kurz pro pedagogické pracovníky je zaměřen na bližší charakteristiku multikulturality ve školním prostředí a rozvoj kompetencí pedagogů a asistentů pedagoga při budování vzdělávacího prostředí vstřícného k žákům z etnických a národnostních menšin. Mezi dílčí témata kurzu patří: Multikulturalita ve školním prostředí, kulturní, etnické a sociální aspekty vzdělávání; předsudky a možnosti jejich ovlivňování; podpůrné mechanismy ve vzdělávání žáků z etnických menšin; zapojení asistentů pedagoga do vzdělávání žáků z etnických menšin.

Cílové kompetence

Absolvent kurzu: 

- rozumí základním teoretickým pojmům v oblasti multikulturality ve vzdělávání;

- zná kritéria diferenciace skupin žáků dle jejich kulturního a sociálního zázemí;

- orientuje se v problematice předsudků a uvědomuje si důležitost prevence vzniku předsudků ve školní prostředí; 

- ví, jaká podpůrná opatření ve prospěch vzdělávání žáků z etnických menšin realizuje stát a NNO;

- zná mechanismy podpory žáků z etnických menšin na úrovni školy/třídy a ví, jak tyto mechanismy v praxi aplikovat;

- ví, jakým způsobem lze začlenit kulturu žáků z menšinových skupin do vzdělávání;

- má přehled o možnostech využití podpory asistenta pedagoga ve vzdělávání žáků z etnických menšin (event. žáků sociálně znevýhodněných). 

Obsah kurzu

Kurz se zaměřuje na teoretické i praktické aspekty práce s multikulturním uspořádáním školního prostředí. V úvodu jsou účastníci seznamováni se základními teoretickými pojmy (kultura, multikulturalismus), problematikou diferenciace skupin "my" a "oni" (s důrazem na etnickou, národnostní odlišnost a odlišnost vyplývající ze sociálních charakteristik) a chápáním postojů-stereotypů-předsudků ve vztahu k etnickým menšinám. Hlavní část kurzu je věnována mechanismům podpory žáků z etnických menšin ve vzdělávání, jejich začleňování do sociální skupiny spolužáků; práce s kulturní odlišností je ilustrována na příkladech vybraných etnických/národnostních menšin a jejich literatury pro děti. Závěrečná část kurzu je zaměřena na možnosti využití pedagogických asistentů při vzdělávání žáků z etnických menšin (podpora asistentů při doučování, volnočasových aktivitách, komunikaci s rodinami žáků).  

 

Maximální počet účastníků

20

Závěrečná práce

ne