PEDAGOG - VEDOUCÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

Rozsah

40 hodin

Akreditace

Č.j.: MSMT- 381/2019-2-63

Komu je kurz určen

Anotace

Plný název kurzu: Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání.

Úspěšným absolvováním kurzu získá frekventant kvalifikaci pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání ve smyslu § 17, odst. 2, písm. b), č. 2 zák. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění.

Cílová skupina: Kurz je určen pro pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a ostatních středisek volného času – např. domů dětí a mládeže.

Ukončení kurzu: Kurz bude ukončen závěrečnou písemnou prací a její obhajobou asi 2 týdny po ukončení přednášek. Tato zkouška proběhne v listopadu 2020.

Obsah kurzu

Základy pedagogiky – 6 hodin
Předmět pedagogiky, základní pojmy, pedagogické disciplíny (pedagogika volného času, speciální pedagogika, sociální pedagogika a její souvislost se sociální psychologií), moderní pedagogické směry, pedagogické zásady a principy, osobnost pedagoga, metody evaluace a reflexe, včetně sebehodnocení pedagoga.

Příprava zájmového útvaru a herních aktivit – 8 hodin
Didaktika pedagogiky volného času: příprava (stanovení cílů, metod, forem, výběr aktivit a technik), fáze vzdělávacího procesu (motivace, seznámení s novými poznatky, fixace, zhodnocení), příprava zájmové činnosti (výukové jednotky) v návaznosti na školní vzdělávací program a její realizace (zadávání instrukcí, rizika při práci pedagoga volného času, bezpečnost/fyzické bezpečí, rizikovost her a aktivit/psychické bezpečí).

Základy psychologie pro pedagogy volného času - 12 hodin
Obecná psychologie a psychologie osobnosti: předmět psychologie a základní psychologické pojmy (vnímání, poznání, interakce), osobnost, faktory utváření osobnosti člověka, osobnostní předpoklady pedagogické profese, sebepoznávání, sebereflexe a poznávání druhých.
Vývojová psychologie: periodizace vývoje člověka, specifika jednotlivých vývojových období, proces poznání a jeho ontogenetický vývoj, proces učení v závislosti na psychickém vývoji dítěte.
Vybraná témata ze sociální psychologie a pedagogické psychologie: malá sociální skupina, dynamika skupiny - sociální role ve skupině, sociální učení, základy komunikace ve skupině; principy bezpečného prostředí - sociální klima; sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga (komunikace pedagog - žák, pedagog - rodič, pedagog – pedagog), interakce pedagog volného času - žák, role pedagoga volného času.

Práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami ve volném čase - 6 hodin
Základní rozdělení speciálních vzdělávacích potřeb žáků a pedagogické principy při práci s nimi, možnosti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, speciální vzdělávací potřeby osob s postižením, jejich práva, základní dokumenty, strategie integrace a inkluze, problematika zájmového vzdělávání osob se sociálním znevýhodněním.

Vybraná témata z pedagogiky volného času - 4 hodiny
Pojem volný čas, cíl/funkce pedagogiky volného času, kompetence účastníka zájmového vzdělávání; minimální kompetenční profil pro pozici pedagoga volného času vykonávajícího dílčí pedagogickou činnost, osobní kompetenční portfolio; současné trendy, metody a formy využitelné v pedagogice volného času.

Právní a hygienické předpisy pro zájmové vzdělávání - 4 hodiny
Školská řízení pro zájmové vzdělávání a další organizace a instituce nabízející neformální vzdělávání (dětí a mládeže); Závazné normy pro práci pedagoga volného času: vybrané právní normy pro pedagogiku volného času, vedení dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání.

Závěrečná práce obsahuje popis výchovně vzdělávací aktivity. Účastníci si zvolí aktivitu, kterou budou zpracovávat. Práci odevzdají týden před závěrečnou zkouškou. Při závěrečné zkoušce prokáží vhled do problematiky na základě diskuse o předložené práci. Zkouška se koná před komisí.

Maximální počet účastníků

20

Závěrečná práce

ano