Základy čtení a psaní právních textů pro sociální pracovníky

Rozsah

8 hodin

Akreditace

MPSV 2015/1015-SP/VP

Komu je kurz určen

Anotace

Cílem kurzu je rozvinout dovednosti sociálních pracovníků nezbytné pro čtení a psaní právních textů. První polovina kurzu (4 hodiny) seznamuje účastníky se specifiky právního jazyka a metodami výkladu právních textů; upozorňuje účastníky na typické problémy, se kterými se lze při interpretaci právních textů setkat. Druhá polovina kurzu (4 hodiny) se zaměřuje na rozvoj dovedností nezbytných pro formulování stručných a výstižných právních podání; seznamuje účastníky s konvencemi psaní jednotlivých právních žánrů (smlouva, předžalobní upomínka, žaloba, vyjádření, rozhodnutí). V průběhu kurzu se pracuje s právními normami, rozhodnutími soudů a orgánů veřejné správy. Od účastníků se očekává sepsání jednoduššího právního dokumentu na základě popisu aktuálního skutkového stavu.

Cílové kompetence

Absolvent se bude orientovat v tom jak číst, porozumět a vyložit právní texty (právní normy, rozhodnutí atp.). Dokáže strukturovat problém, odlišit podstatné a nepodstatné skutečnosti. Absolvent zvládne napsat jednoduchý právní text, který respektuje konvence a vyjadřuje přesně to, co je v konkrétní situaci zapotřebí.

Maximální počet účastníků

20