Škola jako místo, kde se vzdělává a žije

Doba realizace

Role Jaboku

Registrační číslo

CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000325

Podrobnosti o projektu

Jedním z problémů, na které projekt reaguje, je určitá tendence české společnosti ke xenofobii, netoleranci a odmítání jinakosti. To se projevuje i na ZŠ či SŠ, kde je tedy třeba prohlubovat kompetence žáků, ale i pedagogů k respektu, solidaritě, předcházení projevům netolerance či xenofobie. I studenti naší VOŠ jsou ovlivněni tendencemi společnosti; jsou zasaženi názorovou polarizací a nejistotou plynoucí z hodnotové roztříštěnosti společnosti a potřebují se učit se v těchto nejistotách orientovat.

Obsahem projektu je inovace učebního plánu VOŠ Jabok, podpora vybraných ZŠ či SŠ při rozvoji komunitních aktivit a aktivit pro žáky s OMJ a proškolení a podpoření pedagogických pracovníků. Cílem projektu je různými způsoby podpořit vytváření proinkluzivního prostředí škol.

Realizací aktivit projektu bude posílena citlivost našich studentů, pedagogů a žáků zapojených škol ke kulturním hodnotám cizím i vlastním.

Inovovaná výuka předpokládá důslednější propojení studia a společenského dění především v oblastech sociální práce a speciální pedagogiky.

Logo