Vzděláním ke vstřícné škole

Doba realizace

Role Jaboku

Registrační číslo

STE 29_16

Řešitel

Vokatá

Podrobnosti o projektu

Cílem projektu bylo posílit citlivost pedagogů i dětí ke kulturním hodnotám cizím i vlastním a zvýšit tak kompetence pedagogických pracovníků k práci s dětmi s odlišným sociokulturním kontextem a s heterogenními skupinami žáků. V projektu proběhlo celkem 13 různých kurzů, zaměřených na začleňování dětí s odlišným sociokulturním kontextem (zejména s odlišným mateřským jazykem) a dále na práci s heterogenními skupinami žáků pomocí specifických metod výuky (zážitková pedagogika, metoda FIE). Podpůrnými aktivitami pro pedagogy byly supervize a sdílení zkušeností pro pedagogy zapojené v projektu. Do projektu se mohly zapojit jak celé školy, které měly zájem o proškolení celého pedagogického sboru, tak jednotliví pedagogové a pedagogičtí pracovníci, kteří se zapojili formou přihlášení se na daný kurz probíhající na VOŠ Jabok. Kurzy byly financovány z projektu, takže pro pedagogické pracovníky byly zdarma.

V rámci projektu byly vytvořeny a realizovány tyto kurzy:

Kdo jsou Romové a romské dítě v české škole

Kritické myšlení v pedagogické praxi

Lidská práva v pedagogické praxi

Metoda FIE a zkušenost zprostředkovaného učení - využití pro práci s dětmi cizinců

Metody zážitkové pedagogiky a její použitelnost v běžné škole

Možnosti spolupráce školy a OSPOD při podpoře dětí z ohrožených rodin

Multikulturalita ve školním prostředí: role pedagogů a jejich asistentů v podpoře vzdělávání žáků z etnických menšin

Po stopách křesťanství v moderní společnosti

Práce se skupinou, příprava a vedení skupinových programů

Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce

Setkání s islámem a cizinci - základní religionistické a právní souvislosti

Jednoduché, na přípravu a prostor nenáročné hry

Práce s dětskou skupinou, se vztahy dětí

Výše dotace

Jedná se o nadační příspěvek, podpořeno Nadací ČEZ částkou: 400 000 Kč
Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ.