Studium

 

Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická je školou církevní, zřizuje ji Salesiánská provincie Praha. Salesiáni Dona Boska (SDB) jsou řeholní společností katolické církve s celosvětovou působností, jejímž posláním je výchova mládeže. Výchovné působení školy je založeno na křesťanských hodnotách a salesiánském výchovném stylu.

Na základě platné akreditace škola vzdělává v oboru Sociální pedagogika a teologie, který se realizuje ve dvou zaměřeních, a to Sociální práce a Speciální pedagogika. Zaměření si studenti volí ve druhé polovině 1. ročníku.

Studium je realizováno ve dvou formách, v denní a kombinované.

Školné od školního roku 2019/2020:

 • denní studium - 8 000 Kč/rok,
 • kombinované studium - 11 000 Kč/rok.

Podle studovaného zaměření se absolventi mohou uplatnit jako sociální pracovníci, sociální pedagogové, vychovatelé, pedagogové volného času, asistenti pedagoga, učitelé mateřských škol ve školách nebo třídách zřízených pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami, pastorační pracovníci (více viz Možnosti uplatnění).

Cílem studia na VOŠ Jabok je připravit studenty k samostatnému odbornému jednání v uvedených oblastech na základě vědeckých poznatků a metod. K tomu slouží výuka odborných předmětů včetně praxí. Zároveň Jabok vzdělává studenty ke kvalifikovanému jednání v pastorační oblasti. Studium přispívá k celostnímu osobnímu rozvoji studentů v rámci křesťanských hodnot. K tomu slouží výuka teologických předmětů a výuka v oblasti výchov a jazyků (viz také Studijní plán a Profil absolventa).

Praxe v rozsahu 600 hodin probíhá na různých místech budoucího uplatnění studentů, a to i v zahraničí (viz blíže přehled partnerských pracovišť).

Svůj studijní program nabízí Jabok všem bez ohledu na názorové zakotvení a příslušnost k církevnímu společenství. Je katolickou, ekumenicky otevřenou školou pro všechny lidi dobré vůle.

V souladu s paragrafem 25 Školského zákona a akreditací je kombinované studium zajištěno dálkovou a denní formou studia. Dálkovou formou jsou realizovány všechny všeobecné a odborné předměty, denní formou jsou realizovány předměty Odborná praxe, Seznamovací kurz, kurz Zdravotník zotavovacích akcí a Lyžařský kurz. I jejich organizace je ale přizpůsobena možnostem studentů dálkového studia.

Dohoda mezi Jabokem a Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy umožňuje, že studentům Jaboku přijatým do bakalářského studijního oboru Pastorační a sociální práce jsou podle pravidel vydaných ETF uznány splněné předměty. To umožňuje, aby ve zkrácené době studia dosáhli také vysokoškolského titulu bakalář.

  Jabok je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP) a studium v zaměření Sociální práce splňuje minimální standard vzdělávání pro sociální práci ASVSP. To usnadňuje uplatnění absolventů na trhu práce.

  Škola poskytuje studentům základní služby – duchovní, službu školního psychologa, sociální a občanské poradenství. Studenti denního studia se mohou ubytovat v domově mládeže v areálu školy.

  Nadační fond Janua Jabok je dílem solidarity kruhu přátel Jaboku pro podporu studentů v nouzi a poskytuje jim podle svých možností finanční sociální podporu.

  Dny otevřených dveří
  středa 10. 2. 2021 
  středa 28. 4. 2021 

   

   

   

   

  Aktualizováno 16. 10. 2020 22:19