Metody psychohygieny pro učitele

Rozsah

16 hodin

Akreditace

MSMT - 13026/2017-2-603

Anotace

Cílem kurzu je osobnostně sociální rozvoj pedagogů v oblasti sebereflexe a prevence syndromu vyhoření.

Účastníci si v kurzu prostřednictvím sebereflexe ujasní, jaký význam má psychohygiena v jejich vlastní práci, vyzkouší si řadu psychohygienických technik, dozví se o možnostech jejich využití ve své práci i v osobním životě, a také o indikacích pro práci s žáky. Prostřednictvím praktických cvičení si z nabídky vyberou a osvojí ty techniky, které budou vyhovovat jejich osobnímu stylu a které budou moci využít ve vlastním profesním i osobním životě.

Obsah kurzu

  • obecné principy psychohygieny - pojmy, principy, propojujeme se zkušeností účastníků (2h)
  • Individuální techniky aktivizace a relaxace - ukázka, nácvik a reflexe sebezkušenosti s konkrétními metodami a technikami aktivizace a relaxace, zaměřenými na různé oblasti psychiky a těla; instrukce k aplikaci do praxe s žáky (3h)
  • teoretický rámec psychologie zdraví - seznámení s teoretickými a empirickými východisky psychologie zdraví, užitečné modely teorií osobnosti, které implikují způsoby chování a sebeřízení ve směru udržení dobré duševní kondice a prevence vyhoření; účastníky vedeme k reflexi vlastních strategií a jejich užitečnosti a k jejich případné revizi (2h)
  • stres a jeho důsledky, copingové strategie - jak se stres projevuje v oblasti myšlení, emocí, volních funkcí a v oblasti tělesné; důsledky dlouhodobého stresu (psychické, fyzické, sociální, etické), copingové strategie; účastníci reflektují vlastní situaci a vlastní strategie konfrontují s těmi copingovými (2h)
  • skupinové metody psychohygieny - nácvik a reflexe sebezkušenosti s konkrétními metodami a technikami aktivizace a relaxace, zaměřenými na různé oblasti psychiky a těla; instrukce k aplikaci do praxe s žáky (3h)
  • prevence syndromu vyhoření a zdravotních komplikací způsobených stresem - Možnosti prevence syndromu vyhoření a zdravotních komplikací způsobených stresem, možnosti řešení akutního syndromu vyhoření, funkce sociální sítě osobní a profesní, supervize, psychoterapie (2h)
  • shrnutí, opakování, reflexe - shrnutí, ověřování, co se účastníci naučili, co se chystají využít pro vlastní psychohygienu, co využijí ve své (pedagogické) praxi, reflexe obsahu i procesu, sebereflexe (2h)

Maximální počet účastníků

16