Specifika práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem

Anotace: 

Kurz posluchače seznámí se specifiky dětí s odlišným mateřským jazykem, zvláště v oblasti vzdělávání. Důraz bude kladen jak na právní rámec jejich vzdělávání, tak zejména na porozumění kulturním odlišnostem a identitě těchto dětí. Kurz se zaměří na základními přístupy a postupy ve vzdělávání v multikulturním prostředí. Zvláštní pozornost bude věnována jednotlivým kulturně-jazykovým skupinám, ze kterých nejčastěji pocházejí děti s odlišným mateřským jazykem v ČR (rusofoni, Vietnamci, Romové), se zaměřením na problematické momenty jejich integrace v české společnosti. Na závěr bude věnována pozornost metodám a postupům k posílení soudržnosti etnicky různorodého kolektivu dětí (nejen žáků) a k posílení jejich komunitních vazeb, zejm. formou "komunitní školy". V kurzu budou využity interaktivní metody a hry, na kterých si účastník vyzkouší své vlastní reakce a naučí se s nimi didakticky pracovat. Bude se také pracovat s dokumentárními filmy.

Lektorem kurzu je Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.

Cílové kompetence: 

Absolvent kurzu bude: 
•    Pomocí interaktivních metod a her rozumět termínům kultura a identita a naučí se je vnímat u sebe samotného i žáků ve své třídě. 
•    Schopen oprostit se od zavádějící představy kulturních odlišností na základě národnosti 
•    Rozlišovat různé příčiny „nestandardního“ chování kulturně/jazykově odlišných žáků a efektivně je řešit
•    Pomocí rozboru filmu a textů rozumět obvyklým prvkům nejčastějších kultur žáků s odlišným mateřským jazykem (vietnamské, ukrajinské atd.)
•    Znát způsoby, jak posílit soudržnost žákovského kolektivu 
•    Znát přístupy tzv. komunitní školy jako modelu přátelského a bezpečného školního prostředí 
 

Typ kurzu: 

  • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

  • sociální pracovník, vedoucí pracovník, pracovník v sociálních službách

Akreditace: 

MPSV - A2020/0962-SP/VP

Rozsah: 

8 hodin
Aktualizováno 31. 1. 2021 17:16