ASISTENT PEDAGOGA [19. 8. - 30. 8. 2024]

Rozsah

80 hodin

ASISTENT PEDAGOGA [19. 8. - 30. 8. 2024]

19. 8. 2024, 09:00 – 30. 8. 2024, 16:30

Rozpis termínů

Kurz bude probíhat v uvedených termínech zpravidla od 9:00 do 16:30. S přesným harmonogramem se účastníci seznámí na začátku kurzu.

Cena a přihláška

všichni účastníci
12 500 Kč
Kontaktní osoba

Akreditace

MSMT- 154/2023-4-63

Anotace

Celý název: Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 

Studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Absolvent kurzu dále získá kvalifikaci vychovatele (pokud je absolventem VOŠ nebo VŠ) a pedagoga volného času, který vykonává přímou dílčí pedagogickou činnost (vede zájmové kroužky).

 

 

Cílové kompetence

Cílem kurzu je poskytnout kvalifikaci k výkonu povolání podle zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Absolventi tohoto kurzu získávají:

a) Kvalifikaci asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace - podle § 20, odst. 1, písm. b), d) a f) tohoto zákona (tj. musí mít minimálně SŠ s maturitou).

b) Kvalifikaci pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (podle § 17, odst. 2, písm. b) tohoto zákona). Tj. může vést kroužky, nikoli dělat Pedagoga volného času, který vykonává "komplexní" činnost.

c) Kvalifikaci vychovatele - podle § 16, odst. 1, písm. c) a e) tohoto zákona; tedy pouze pokud je absolventem nějaké VOŠ či VŠ.

Kurz je primárně zaměřen na získání kvalifikace asistenta pedagoga.

Závěrečná zkouška kurzu proběhne v září 2024.

 

Obsah kurzu

Základy pedagogiky a sociální pedagogiky

Úvod do pedagogiky (4h.)

Obecná didaktika (4h.)

Základy psychologie pro pedagogy

Základy sociální psychologie (4h.)

Pedagogická komunikace (4h.)

Vybraná témata aplikované psychologie (4h.)

Základy sociální pedagogiky

Základy sociální pedagogiky (4h.)

Základy speciální pedagogiky

Základní teoretická východiska, právní rámec (6h.)

Role asistenta pedagoga (6h.)

Dítě, žák, student se zrakovým postižením (4h.)

Dítě, žák, student se sluchovým postižením (4h.)

Dítě, žák, student s narušenou komunikační schopností (4h.)

Dítě, žák, student s mentálním postižením (4h.)

Dítě, žák, student s tělesným postižením (4h.)

Dítě, žák, student se specifickými poruchami učení a chování (4h.)

Dítě, žák, student s odlišným mateřským jazykem (4h)

Dítě, žák, student se sociálním znevýhodněním (4h.)

Vybraná témata vývojové psychologie (4h.)

Reflexe pedagogických zkušeností (8h.)

Závěrečná práce

V závěrečné práci účastník kurzu zachytí specifika práce s konkrétním dítětem, žákem, studentem se specifickými vzdělávacími potřebami a týmové spolupráce tak, jakoby je předával jinému asistentovi. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení. Závěrečná zkouška proběhne v září 2024.

Osvědčení o absolvování vzdělávací akce bude uděleno těm účastníkům, kteří splní podmínky pro úspěšné zakončení vzdělávací akce, kterými jsou účast na přednáškách, odevzdání písemně vypracované závěrečné práce a úspěšné vykonání ústní zkoušky.

80 hodin výuky a závěrečná zkouška včetně obhajoby práce. Závěrečná zkouška proběhne v září 2024. Povinná praxe 20 hodin není zahrnuta v celkovém rozsahu výuky.

V případě, že je kurz obsazen a Vy se chcete přihlásit jako náhradník, pište prosím na cdv@jabok.cz. V mailu napište své celé jméno a číslo na mobil pro rychlejší komunikaci. Předem děkujeme!

Курс асистент педагога

курс підвищення кваліфікації

Анотація

Повна назва: Вивчення педагогіки для здобуття професійної кваліфікації - асистент педагога

Навчання здійснюється з метою отримання професійної кваліфікації у спеціальності асистент педагога, який надалі здійснює безпосередню педагогічну діяльність у класі, в якому навчаються діти  з особливими навчальними потребами, або у школі, яка здійснює навчання дітей у формі індивідуальної інтеграції. Випускник курсу також отримує кваліфікацію вихователя (якщо він випускник професійного училища чи вузу) та педагога дозвілля, який здійснює безпосередню часткову педагогічну діяльність (тобто веде гуртки за інтересами).

Цільові компетенції

Метою курсу є надання кваліфікації для виконання професії відповідно до Закону. № 563/2004 Sb., про педагогічні кадри. Випускники цього курсу одержують:

а) Кваліфікація асистента педагога, який здійснює безпосередню педагогічну діяльність у класі, в якому навчаються діти або учні з особливими навчальними потребами, або у школі, яка здійснює навчання дітей  у формі індивідуальної інтеграції.

б) Кваліфікація педагога вільного часу, що здійснює часткову безпосередню педагогічну діяльність у галузі позашкільної освіти у школах та навчальних центрах, тобто він може викладати тільки у гуртках.

в) Кваліфікація вихователя лише в тому випадку, якщо він/вона є випускником професійного училища або вузу.

г) Для асистента педагога з України.

Для того, щоб український педагогічний працівник був прийнятий на роботу до чеської школи з 1 вересня 2022 року, необхідно підтвердити знання чеської мови іспитом відповідно до статті 4 (1) Закону про педагогічних працівників. Іспит з чеської мови можна скласти у вузі за програмою безперервного навчання, в установі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів або у мовній школі з правом складання іспиту з державної мови. Якщо громадянин України, рідною мовою якого не являється чеська мова,  навчається на курсі асистента педагога або на іншому кваліфікаційному курсі на чеській мові, він не буде забов'язаний підтверджувати знання чеської мови.

Таким чином, школа може прийняти вчителів з України в якості асистентів, якщо заявник відповідає наступним умовам:

·       завершення навчання на асистента педагога або вивчення педагогіки (тривалістю не менше 80 годин) у рамках чеської системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів чеською мовою,

·       довідка про відсутність судимості,

·       довідка від лікаря про медичне обстеження,

·       повинен/на мати повну цивільну дієздатність(тобто набуття повноліття або відсутність обмежень на повну цивільну дієздатність),

Курс насамперед орієнтований на отримання кваліфікації асистента педагога.

Заключний іспит курсу відбудеться у ве́ресень 2024 року.

Зміст курсу

Основи педагогіки та соціальної педагогіки

 • Введення у педагогіку (4 год.)
 • Загальна дидактика (4 год.)
 • Основи соціальної педагогіки (4 год.)

Основи психології для вчителів

 • Основи загальної психології та психології особистості (4 год.)
 • Основи соціальної психології (4 год.)
 • Основи педагогічної психології (4 год.)
 • Педагогічне спілкування (4 год.)

Основи спеціальної педагогіки

 • Основна теоретична база, правова база ( 6 год.)
 • Роль асистента педагога (6 год.)
 • Дитина, школяр, студент із порушення зору (4 год.)
 • Дитина, школяр, студент із порушенням слуху (4 год.)
 • Дитина, школяр, студент із порушенням комунікативних здібностей (4 год.)
 • Дитина, школяр, студент із розумовою відсталістю (4 год.)
 • Дитина, школяр, студент із обмеженими фізичними можливостями (4 год.)
 • Дитина, школяр, студент зі специфічними порушеннями навчання та поведінки (4 год.)
 • Соціально незахищена дитина, школяр, студент ( 4 год.)
 • Вибрані теми з психології розвитку (4 год.)

Інші предмети

Зділення педагогічного досвіду (8 годин)

Підсумкова письмова робота

У підсумковій пісьмовій роботі учасник курсу описує специфіку роботи з конкретною дитиною, школярем, учнем з особливими навчальними потребами та роботи в команді так, ніби він має передати її іншому асистенту. Після успішного складання іспиту та захисту письмової роботи випускник отримує сертифікат. Підсумковий іспит відбудеться у другій половині ве́ресень 2024 року.

Сертифікат про проходження курсу буде вручено тим учасникам, які відповідають умовам успішного завершення курса, а саме участь у лекціях, складання письмової підсумкової роботи та успішне складання усного іспиту.

80 академічних годин та випускний іспит, включаючи захист письмової роботи. Випускний іспит відбудеться у ве́ресень 2024 року. Обов'язкова практика тривалістю 20 годин не входить до загального обсягу навчання.

Якщо ви зацікавлені та хотіли б записатися на курс асистента педагога, пішіть
нам за адресою cdv@jabok.cz. Заявки опрацьовуємо індівідуально. Дякуємо.
Контактна особа Petra Adámková

 

 

Maximální počet účastníků
30
Závěrečná práce
ano