Obchodní podmínky

1. Kontaktní údaje

Název: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Sídlo: Salmovská 8, 120 00 Praha 2
IČO: 45769621
Zápis do rejstříku školských právnických osob MŠMT dne 1. 8. 2006.
Telefon: 211 222 440
Email: jabok@jabok.cz
Kontaktní adresa: Salmovská 8, 120 00 Praha 2
Provozovna: Salmovská 8, 120 00 Praha 2

2. Informace

Informace o kurzech a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků.

Realizace kurzů CDV se řídí Řádem pro celoživotní vzdělávání (č.j. Jabok/2014/řed./114), který je zveřejněný na webových stránkách prodávajícího.

3. Založení a zrušení objednávky

Po vytvoření objednávky obdrží kupující na email, který uvedl v objednávce, informace k provedení platby.  Email obsahuje také odkaz na elektronickou objednávku. Zde si kupující může vytisknout proforma fakturu a poté, co prodávající obdrží platbu, také daňový doklad (fakturu).

V prostředí elektrické objednávky je kupující oprávněn provádět úpravy, zejména zrušit objednávku před její úhradou. Již zrušenou objednávku má možnost jedenkrát znovu aktivovat.

Po úhradě může kupující zrušit objednávku pouze e-mailem na adresu uvedenou v popisu balení. V e-mailu je nutné uvést číslo účtu, na který se má zaplacená částka případně vrátit.

Platba za objednávku musí být připsána na účet prodávajícího do data splatnosti kurzu. Úspěšné připsání platby na účet prodávajícího se potvrdí v elektronické přihlášce (stav: „zaplaceno“, pole se zbarví na zeleno). Kupující si v tuto chvíli může stáhnout a vytisknout daňový doklad (fakturu).

Zvláštní pravidla pro kurzy CDV:

Pokud je uhrazená objednávka zrušena 15 a více dní před konáním kurzu, má kupující nárok na vrácení kurzovného po odečtení manipulačního poplatku 200 Kč. Při zrušení objednávky kurzu 14-8 dní před konáním, má kupující nárok na vrácení 50 % výše kurzovného. Při zrušení objednávky 7 a méně dní před konáním kurzu není nárok na vrácení kurzovného.

Kurzu se může účastnit jiná osoba (náhradník), než která kurz objednala. Tuto informaci je nutné sdělit koordinátorce před konáním kurzu. Je nutné uvést jméno, datum narození, adresu, telefon a email nového účastníky.

Cena kurzu je konečná a zahrnuje režii, pronájem prostor, úhradu lektorům, případně studijní materiály. Cena nezahrnuje občerstvení. Káva a čaj se během kurzů nabízí za dobrovolný příspěvek.

4. Zákonná odpovědnost prodávajícího při prodeji kurzů CDV

Pokud se u kurzů projeví nedostatky (např. nemá avizovanou platnou akreditaci, byl neoprávněně zkrácen, lektor byl nahrazen neoprávněnou osobou, prostředí výuky je závadné), jedná se o rozpor s kupní smlouvou. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od ukončení kurzu požadavek na:

- nápravu, a to náhradním kurzem, který bude odpovídat oprávněným požadavkům, a není-li takový postup možný
- přiměřenou slevu z ceny, nebo na základě odstoupení od smlouvy na vrácení kupní ceny v plné výši.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo jej sám způsobil.

Při odstranění rozporu s kupní smlouvou se postupuje jako při vyřízení reklamace vad zboží, které se vyskytnou v záruční době.

5. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní tak emailem a uvede své kontaktní údaje, popis nedostatku a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodli na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o stavu reklamace podle jeho požadavku emailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací v nutné výši.

6. Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

VOŠ Jabok, IČO: 45769621, se sídlem Salmovská 8, Praha 2, 120 00, (dále jen „my“), chrání veškeré osobní údaje poskytnuté nám při registraci, objednávce a nákupu (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Rádi bychom Vás touto formou seznámili s některými novými pravidly a informacemi v souvislosti s novou evropskou legislativou na ochranu osobních údajů (nařízení GDPR, které bude v Evropské unii, tudíž i v České republice, účinné od 25. května 2018), neboť bezpečnost vašich osobních údajů je naše priorita a zároveň chceme, abyste mohli i nadále využívat všechny naše služby bez jakýchkoli omezení.

V tomto dokumentu naleznete základní a přehledné informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o našich zákaznících pro potřeby vyřizování objednávek a registrací v Obchodním centru (našem e-shopu), na základě jakého právního důvodu údaje zpracováváme, k jakým konkrétním účelům je používáme, zda je předáváme dál a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva. 

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

- identifikační údaje (jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, datum narození)

- kontaktní údaje (email, telefon, poštovní adresa)

- vaše nastavení (údaje na účtu, uložené adresy)

- údaje o vašich objednávkách (údaje o objednaných kurzech, údaje o platbách včetně vašeho čísla účtu)

- odvozené údaje (osobní údaje odvozené z vašeho nastavení a z vašich objednávek)

Co znamená registrace v Obchodním centru (našem e-shopu) ?

Pokud se zaregistrujete v Obchodním centru za účelem objednávky našeho či našich kurzů, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o vašich objednávkách, vašem nastavení primárně za účelem a po dobu plnění našich smluvních povinností, tedy bez vašeho souhlasu. 

Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení. Při zpracování vašich osobních údajů nevyužíváme služeb žádných dalších zpracovatelů. Vaše osobní údaje nikomu dále nepostupujeme.

 Z jakých zdrojů vaše osobní údaje získáváme?
 
Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete přímo vy v rámci objednávání kurzu či kurzů, vytváření a používání účtu v Obchodním centru, nebo při komunikaci s námi prostřednictvím telefonu nebo mailu.
 
Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?
 
Právo na přístup: Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu a na webu v sekci Obchodní podmínky.

Právo na opravu: Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz: V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali; využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů  přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování: V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když: popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné; vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl); vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo vznést námitku proti zpracování: Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Přestaneme vaše osobní údaje dál zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost: Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u pověřence VOŠ Jaboku, případně u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

Pověřence k ochraně osobních údajů VOŠ Jabok můžete kontaktovat elektronicky na adrese gdpr@jabok.cz, nebo písemně na adresu Salmovská 8, 12000 Praha 2.

7. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

8. Ostatní

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 25. května 2018.

 

Kontakt na Centrum dalšího vzdělávání

Aktualizováno 19. 6. 2018 12:01