Vztah jako podstata pomáhajících profesí

Rozsah

8 hodin

Akreditace

MPSV - A2022/0963-SP/PC/PP

Anotace

 

Vztah je nedílnou součástí intervencí v pomáhajících profesích. Aby byl zdravý a efektivní pro vymezenou spolupráci, je důležité vytvářet bezpečné prostředí mezi pracovníky a klienty, musí být podpořena fungující komunikace a pracovník si musí být vědom svého profesního zázemí, posilovat své kompetence a profesně růst. K tomu pomáhá vědomí smyslu, cílů a poslání vzájemné spolupráce, ale také srozumitelné vymezení profese, uvědomění si vzájemných rolí a pastí, které mohou vztah a jeho spoluúčastníky ohrozit.  

Kurz představuje základní pilíře zdravého vztahu mezi pracovníky v pomáhajících profesích a klienty, jako je vytváření bezpečného prostředí spolupráce, komunikace a vliv profesní zralosti na vztah. Nabízí rovněž způsoby, jak předcházet rizikům a obtížným vztahovým situacím, které mohou v rámci spolupráce nastat (syndrom pomáhajícího, zneschopňování klienta, zneužívání moci, aj.). Kurz se zaměří také na vztah k sobě samému, na vlastní sebe-hodnotu, a sebeúctu jako platformu ovlivňující vztah k druhým.  

 

Obsah kurzu

BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ a jeho význam pro vztah

VZTAHY a komunikace

PROFESNÍ ZRALOST a její vliv na vztah (role, hranice, reflexe)

 

Maximální počet účastníků

18