Základy mediace pro sociální pracovníky

Rozsah

8 hodin

Akreditace

MPSV A2021/0869-SP/VP

Anotace

Kurz přináší vymezení mediace jako metody sociální práce, včetně indikací a kontraindikací pro její využití v oblasti sociálních služeb. Účastníci se seznámí s klíčovými komunikačními technikami využívanými v mediaci (přerámcování, neutralizace, pojmenovávání zájmů) a s fázemi mediačního procesu. Na případové studii si jedno mediační setkání projdou formou hraní rolí.

Cílové kompetence

Absolvent ví, kdy je možné využít mediaci jako účinný nástroj řešení konfliktní situace a čím se mediace liší od terapeutické práce. Absolvent má teoretickou znalost fází mediace a seznámí se na případové studii s průběhem mediačního procesu, včetně klíčových komunikačních technik. Absolvent získá inspiraci pro svou práci, v jakých situacích a jakým způsobem může dílčí techniky mediační práce využívat.

Obsah kurzu

Vymezení pojmu mediace (historie, současnost, mediace občanskoprávní a mediace v trestní justici...), zjištění zkušeností účastníků s mediací, indikace a kontraindikace využívání mediace v sociálních službách.

Styly řešení konfliktů - vysvětlení stylů řešení konfliktů jako základ pro uvědomení si oblasti, ve které se mediace pohybuje.

Mediační komunikační techniky - seznámení s komunikačními technikami využívanými v mediaci - přerámcování, pojmenovávání
skrytých zájmů, efektivní dotazování, parafrázování a shrnování.

Představení fází mediačního procesu.

Skupinové hraní rolí pod vedením a s komentáři lektora - všichni účastníci se postupně zapojí do modelové situace, každý participuje na jedné části mediačního procesu.
 

Maximální počet účastníků

15