Základy křesťanské etiky a mravnosti

Rozsah

8 hodin

Akreditace

kurz bez akreditace

Anotace

 

Účastníci po absolvování tohoto kurzu budou umět vysvětlit, co se rozumí etickým rozměrem:

 - budou schopni rozlišovat základní pojmy a interpretovat jejich rozdíly a důležitost rozlišování pro etické smýšlení, reflektování, rozhodování a jednání

- budou způsobilí eticky uvažovat a pedagogicky zde působit v kontextu pluralitní společnosti, právního státu a globálního světa; posílí svou způsobilost věcného a pokojného dialogu různých přístupů s respektem, porozuměním a hledáním společných závazných etických měřítek/standardů; budou způsobilí koncipovat základní osu/strukturu výuky etiky v pluralitní společnosti a právním státě

- budou schopni představit specifika křesťanské etiky a mravnosti; budou schopni naplňovat normativní sdělení relevantních mezinárodních i národních dokumentů (př. Charta základních práv EU, preambule; Občanské vzdělávání dospělých v Evropě; Všeobecná deklarace lidských práv, čl. 26; Doporučení konference ministrů kultury a školství; Vídeňská deklarace; Úmluva o právech dítěte; Rada pro lidská práva OSN; A World Fit for Children; Všeobecná deklarace o bioetice a lidských právech, UNESCO)

- budou způsobilí přispívat k sociální kohezi, porozumění, interkulturnímu a mezináboženskému dialogu, solidaritě, posílení rovnosti mužů a žen, míru a životu demokratické společnosti

- bude prohloubena jejich morální i kritická kompetence; budou schopni hermeneuticky přistupovat k základním textům křesťanské etiky a mravnosti

- budou znát, schopni představit a vysvětlit odůvodnění hlavních etických vzorců, měřítek a standardů dle základních normativních pramenů křesťanské etiky a mravnosti

- budou znát, umět předávat i rozlišovat patogenní projevy různých morálek a vystavit je kritickým otázkám

- budou schopni rozumět pojetí/obrazu člověka pro etické reflexe a morálky

- budou umět poukázat na kořeny či impulsy současného hlavního normativního etickoprávního pojetí člověka, totiž lidské důstojnosti a z ní odvozovaných lidských práv

- budou schopni aplikovat etické nástroje na (některé) sociálně patologické jevy a odůvodňovat jejich eticko-právní nepřijatelnost a touto negativní cestou hledat v pluralitní společnosti společná pozitivní etická měřítka/standardy

- budou tím mít i dovednosti a způsobilost mezioborového přístupu pro interdisciplinární řešení a působení ve svém prostředí. I proto bude kurz zahrnovat nejen přednášku, ale i diskuse, společnou hermeneutickou práci s texty, tvořivé zpracování (pod)témat, prezentaci.

 

 

Maximální počet účastníků
25